xmlrdf/commit

Documentation updates

authorJan Wielemaker
Thu Sep 8 10:30:54 2011 +0200
committerJan Wielemaker
Thu Sep 8 10:30:54 2011 +0200
commit40502e4efcca1c6edf50d788cfcb7c81c1968749
tree43515c1ae07e6ac5e22ebd6b5c203b63678e166c
parente90eeece3b0e4f6405ec2cf80451de42707a56fd
Diff style: stat patch
 doc/html.sty   | 174 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 doc/xmlrdf.tex |   3 ++
 2 files changed, 176 insertions(+), 1 deletion(-)